Thẻ COVID

Quản trị nhân lực y tế và Covid-19: cần sự chung tay của nhiều bên

Khu vực tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế của các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có y tế tư nhân – vừa là một ngành kỹ thuật nhưng cũng là một ngành kinh tế.

Suất ăn tử tế

Gốc của tử tế là sự tốt bụng. Để làm được những việc nhỏ bình thường đó, phải là người có cách sống bao dung, không chú trọng nhiều cái “tôi” của mình, tấm lòng luôn hướng đến tha nhân.