Giới thiệu

Tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những Dược sĩ và các cán bộ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Dược Việt Nam.

Liên chi Hội Dược sĩ trẻ Việt Nam

là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những Dược sĩ và các cán bộ khoa học kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực Dược Việt Nam.

280

Hội viên

35

Tỉnh thành

180

Cơ quan, đoàn thể

12

Dự án

Mục đích hoạt động

Mục đích hoạt động của Hội là tập hợp, đoàn kết những người hoạt động trong các lĩnh vực Dược, nhằm hợp tác giúp đỡ lẫn nhauđđể không ngừng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, phát huy tiềm năng trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt chiến lược, chương trình kế hoạch của ngành Dược và ngành y tế, đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm giúp hoạt động Dược phát triển, hội nhập với các quốc gia trong khu vực và quốc tế.

Nhiệm vụ

  • Tập hợp, đoàn kết hội viên, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, trong lĩnh vực Dược;
  • Giữ gìn, bảo vệ lương tâm và đạo đức nghề nghiệp. Tự quản, tự giác trong việc tuân thủ mọi qui định của luật pháp và của Nhà nước trong phạm vi thực hành nghề nghiệp.
  • Tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công cuộc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đến chiến lược phát triển ngành Dược và đến việc hành nghề của người Dược sĩ;
  • Tham gia tư vấn – phản biện và giám định xã hội về lĩnh vực Dược, tuân theo quy định của Nhà Nước, ngành Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam;
  • Góp phần vào công tác nghiên cứu khoa học và công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, nhằm không ngừng nâng cao kiến thức và tay nghề cho hội viên, cho cán bộ đồng nghiệp ngành Y tế đúng theo yêu cầu, quy định của Nhà nước, ngành Y tế.
  • Hợp tác và trao đổi kinh nghiệm với các Hội, tổ chức về chuyên môn và Hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực Dược.
  • Tôn trọng, tuân thủ Điều lệ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
  • Bảo vệ danh dự, quyền hạn và lợi ích chính đáng của người Dược sĩ và của các hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành.

Trở thành Hội viên Hội Dược Sĩ Trẻ Việt Nam

Tham gia và đóng góp sức trẻ cho ngành Dược Việt Nam cùng chúng tôi

Nếu bạn là Dược sĩ đại học, cao đẳng và trung học, đã hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực Dược ở Việt Nam có tuổi đời không quá 45 tuổi; HOẶC bạn là cán bộ khoa học kỹ thuật khác đã hoặc đang hoạt động trong ngành Dược thiết tha gắn bó, hỗ trợ cho hoạt động Dược thì bạn đã đủ điều kiện trở thành Hội Viên.