Thẻ Tinh nguyen

Suất ăn tử tế

Gốc của tử tế là sự tốt bụng. Để làm được những việc nhỏ bình thường đó, phải là người có cách sống bao dung, không chú trọng nhiều cái “tôi” của mình, tấm lòng luôn hướng đến tha nhân.