Thẻ telehealth

Thảo luận bàn tròn: Tổng quan Y tế từ xa – từ Thế giới nhìn về Việt Nam

Buổi thảo luận bàn tròn về Y tế từ xa: Từ thế giới nhìn về Việt Nam được tổ chức vào ngày 1/10/2023 tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam đã thu hút được hơn 40 người tham dự trực tiếp và gần 30 người tham dự qua nền tảng zoom, đặc biệt trong đó có sự tham gia của các chuyên gia làm việc trong y tế và nghiên cứu chính sách.